لینک دانلود دانلود ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP

لینک دانلود دانلود ترجمه مقاله حلقه قفل فاز (PLL) براساس حذف هارمونیک‌های انتخابی برای کاربردهای بهره‌برداری

لینک دانلود دانلود ترجمه مقاله انتشار ابتکار نسل‌های متوالی با دینامیک سیستم – مطالعه تجربی شرکت Nike Golf

لینک دانلود دانلود ترجمه مقاله تکنیک توسعه طرح خودکار حذف بار و جزیره‌ای کردن به منظور پیشگیری از خاموشی

لینک دانلود دانلود ترجمه مقاله یک پیش تحریک پیشرفته DC با کنترل شار موثر پیوندی برای سیستم درایو موتور القایی

لینک دانلود دانلود ترجمه مقاله یک چارچوب محاسبه ای برای بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی

لینک دانلود دانلود ترجمه مقاله طراحی و شبیه سازی UPQC برای بهبود کیفیت توان و انتقال توان آرایه فتوولتاییک

لینک دانلود دانلود ترجمه مقاله رابط تولید تعاملی DGبرای بهربرداری ریزشبکه قابل انعطاف

لینک دانلود آنالیز شبیه سازی عملکرد DVR برای جبرانسازی کمبود ولتاژ (sag)

لینک دانلود دانلود ترجمه مقاله پاسخ تقاضا برای ریزشبکه‌ هوشمند: نتایج اولیه

دانلود ترجمه مقاله FRT یک توربین بادی DFIG با استفاده از DVR در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

دانلود ترجمه مقاله تأثیر وابستگی به فرکانس بار روی ناحیه حفاظت نشده( NDZ)

دانلود ترجمه مقاله طرح سلول فتوولتاییک و سلول پیل سوختی یکپارچه برای تامین انرژی در نواحی دور

دانلود ترجمه مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی بر وضعیت بار

دانلود ترجمه مقاله توماناستراتژی کنترل تطبیقی برای کاربردهای DSTATCOM در سیستم برقی یک کشتی الکتریکی

دانلود ترجمه مقاله اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روی مشخصه گشتاور – سرعت موتور DC

دانلود ترجمه مقاله یک پیش تحریک پیشرفته DC با کنترل شار موثر پیوندی

دانلود ترجمه مقاله یکسان سازی ضریب قدرت ورودی برای تقویت کنندهpwm چاپر AC

دانلود ترجمه مقاله یک مکانیزم پیش بینی برای مدیریت برق در یک خانه ی هوشمند

دانلود ترجمه مقاله یک معماری هایبرید جدید شبکه برای افزایش تعبیه DG در سیستم های توزیع الکتریکی